تصاویر مکان های تاریخی و گردشگری

می 23, 2019

پارک جنگلی مشکین

می 23, 2019

باغات مشکین

می 23, 2019

برج پیزا

می 23, 2019

مدینه منوره

می 23, 2019

مکه مکرمه

می 23, 2019

قدس

می 23, 2019

شکل های حک شده بر روی ستون ها

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

مجسمه های تخت جمشید

می 23, 2019

مجسمه های تخت جمشید

می 23, 2019

حیوانات حک شده بر دیوار

می 23, 2019

کتیبه های تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

شب های تخت جمشید

می 23, 2019

پلکان های تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

دیوارهای تخت جمشید

می 23, 2019

ستون های تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

ستون های تخت جمشید

می 23, 2019

مجسمه های تخت جمشید