تصاویر مکان های تاریخی و گردشگری

می 23, 2019

مجسمه های تخت جمشید

می 23, 2019

دیواره های حکاکی شده

می 23, 2019

مجسمه دوران هخامنشی

می 23, 2019

آدم های حک شده بر روی دیوار

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

دیوارهای تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

مجسمه دوران هخامنشی

می 23, 2019

شب های تخت جمشید

می 23, 2019

ستون های تخت جمشید

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

ستون تخت جمشید

می 23, 2019

مجسمه حک شده دوران هخامنشی

می 23, 2019

سنگ نوشته ها

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

مجسمه های دیوار تخت جمشید

می 23, 2019

صخره های حکاکی شده

می 23, 2019

دیواره های حکاکی شده

می 23, 2019

ستون های تخت جمشید

می 23, 2019

مجسمه های حک شده بر سنگ

می 23, 2019

حکاکی مجسمه بر روی سنگ

می 23, 2019

مجسمه های دوران هخامنشی

می 23, 2019

مجسمه های حک شده دوران هخامنشی

می 23, 2019

تخت جمشید

می 23, 2019

دیوارهای تخت جمشید