دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – ویرانی

می 23, 2019

کودک در خرابه ها

می 23, 2019

خانه ویران

می 23, 2019

مسجد ویران

می 23, 2019

ویرنی جنگ

می 23, 2019

اتوبوس های سوخته

می 23, 2019

مسجد ویران

می 23, 2019

مسجد ویران

می 23, 2019

کودکان آسیب دیده از جنگ

می 23, 2019

خانه های ویران

می 23, 2019

خانه های ویران

می 23, 2019

دود جنگ

می 23, 2019

بیمارستان بمباران شده

می 23, 2019

خانه ویران شده

می 23, 2019

دختر کوچولو زخمی

می 23, 2019

شهر سوخته

می 23, 2019

شهر ویران