تصاویر گوناگون

می 23, 2019

حوله های چیده شده بر روی هم

می 23, 2019

گوش داد ن به ضربان قلب

می 23, 2019

ربان های تزئینی

می 23, 2019

گرد جهان

می 23, 2019

در باز به سوی آسمان آبی

می 23, 2019

تار عنکبوت

می 23, 2019

رویش گل آفتاب گردان در راه آهن

می 23, 2019

رویش گل زیبا بر روی سنگ

می 23, 2019

دود زیاد کارخانه ها

می 23, 2019

نقشه و ماکت ساختمان

می 23, 2019

رد یک دست خونی و سرخ

می 23, 2019

پر افتاده بر روی زمین

می 23, 2019

ماکت ساختمان ها

می 23, 2019

دنیای کامپیوتر

می 23, 2019

برگی از طبیعت سر سبز

می 23, 2019

سیم خاردار

می 23, 2019

ورق زدن صفحه طبیعت

می 23, 2019

کره زمین

می 23, 2019

کاغذ سفید در دست

می 23, 2019

دستگاه تولید برق از نور

می 23, 2019

دستگاه تولیدبرق از نور

می 23, 2019

دستگاه تولید برق از نور

می 23, 2019

ضررهای سیگار

می 23, 2019

ارتباط سیگار با فکر و مغز انسان

می 23, 2019

دانشمند کوچک