می 23, 2019

تنیس

می 23, 2019

دومیدانی

می 23, 2019

دوچرخه سواری

می 23, 2019

فوتبال

می 23, 2019

وکتور دومیدانی

می 23, 2019

اسکی روی آب

می 23, 2019

تصویر جام قهرمانی

می 23, 2019

مدال طلا

می 23, 2019

دومیدانی

می 23, 2019

شمشیر زنی

می 23, 2019

تنیس

می 23, 2019

توپ و دستکش گلف

می 23, 2019

گلف

می 23, 2019

توپ و میله گلف

می 23, 2019

پرش با اسکی بر روی برف

می 23, 2019

زمین فوتبال

می 23, 2019

زمین دو میدانی

می 23, 2019

دوچرخه سواری در غروب

می 23, 2019

مسابقه رانی

می 23, 2019

ژیملاستیک