جاذبه های تاریخی و گردشگری (توریستی) مشکین شهر

می 23, 2019

کهنه قلعه

می 23, 2019

غروب غم انگیز

می 23, 2019

آبدرمانی شابیل

می 23, 2019

نمایی از سد قره تپه

می 23, 2019

آبشار گور گور

می 23, 2019

آبشار یخی

می 23, 2019

پاییز مشکین

می 23, 2019

کوه های برفی

می 23, 2019

غار بینه لر

می 23, 2019

شیروان دره سی

می 23, 2019

قره سویی

می 23, 2019

ریشه درخت پیر

می 23, 2019

قلعه بابک

می 23, 2019

پرنده کاکائی در مشکین

می 23, 2019

کتیبه کهنه قلعه

می 23, 2019

کرگشه مشه سی

می 23, 2019

آبدرمانی قینرجه

می 23, 2019

من و قارتال

می 23, 2019

هنر زنان شاهسون

می 23, 2019

سنگ محراب در کوه سبلان

می 23, 2019

بقعه شیخ حیدر

می 23, 2019

شیروان دره سی

می 23, 2019

جاده سر سبز مسکین

می 23, 2019

دامنه کوه آیقار

می 23, 2019

قارتال