دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – رزمندگان

می 23, 2019

عکسی از جبهه

می 23, 2019

در سنگر

می 23, 2019

راننده ماشین جبهه

می 23, 2019

تنظیم هدف

می 23, 2019

رزمنده ها

می 23, 2019

مراسم عروج یاران

می 23, 2019

خسته از سختی جنگ

می 23, 2019

در سنگر

می 23, 2019

اتوبوس اعزام

می 23, 2019

سرمای جبهه

می 23, 2019

جنگ تا پیروزی

می 23, 2019

عکس زیر باران

می 23, 2019

نوجوانان در جبهه

می 23, 2019

عکسی از جبهه

می 23, 2019

فرماندهی جنگ

می 23, 2019

خداحافظ رفیق

می 23, 2019

عکسی از یاران جبهه

می 23, 2019

نوحه خوانی در جبهه

می 23, 2019

آماده برای نبرد

می 23, 2019

توزیع آب