دانلود تصاویر با کیفیت از نماز در جبهه

می 23, 2019

نماز جبهه ها

می 23, 2019

دعا و نماز در حال نبرد

می 23, 2019

تفنگ بر دوش

می 23, 2019

سینه زنی در جبهه

می 23, 2019

سجده در نی زار

می 23, 2019

در سنگرهای نبرد

می 23, 2019

نماز در نخلستان

می 23, 2019

سجده بر خاک اروند

می 23, 2019

شور عبادت

می 23, 2019

نماز جماعت در جبهه

می 23, 2019

نماز جماعت در نخلستان

می 23, 2019

نماز جماعت در نخلستان

می 23, 2019

دعا و نوجوان رزمنده

می 23, 2019

نماز در سنگر

می 23, 2019

مسابقه قرآن

می 23, 2019

نماز در کنار اروند

می 23, 2019

نماز نوجوان رزمنده

می 23, 2019

نماز بر روی خاشاک

می 23, 2019

سجده خاشعانه

می 23, 2019

نماز با کوله بار رزم