می 23, 2019

سنگ های دریا

می 23, 2019

صخره ای عظیم

می 23, 2019

ساحلی از صخره