دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس و شهدا – وداع

می 23, 2019

وداع

می 23, 2019

خداحافظ رفیق

می 23, 2019

وداع برای رفتن به عملیات

می 23, 2019

خداحافظی های رزمنده ها

می 23, 2019

خداحافظ رفیق

می 23, 2019

وداع با یاران

می 23, 2019

خداحافظی با روحانی

می 23, 2019

گریه در آغوش مادر برای پدر

می 23, 2019

آخرین بار در آغوش پدر

می 23, 2019

وداع با خانواده

می 23, 2019

خداحافظ رفیق

می 23, 2019

خداحافظی های جبهه

می 23, 2019

خداحافظ رفیق

می 23, 2019

وداع با یاران

می 23, 2019

در آغوش پدر

می 23, 2019

وداع مادر با فرزند

می 23, 2019

وداع پدر و پسر

می 23, 2019

وداع با یاران

می 23, 2019

خداحافظ رفیق

می 23, 2019

وداع با خانواده