جاذبه های تاریخی و گردشگری (توریستی) مشکین شهر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نمایی از سد قره تپه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آبشار گور گور

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آبشار یخی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

پاییز مشکین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کوه های برفی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کهنه قلعه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

غروب غم انگیز

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آبدرمانی شابیل

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کتیبه کهنه قلعه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کرگشه مشه سی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آبدرمانی قینرجه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

من و قارتال

خرداد ۲, ۱۳۹۸

هنر زنان شاهسون

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سنگ محراب در کوه سبلان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بقعه شیخ حیدر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

غار بینه لر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شیروان دره سی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

قره سویی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

ریشه درخت پیر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

قلعه بابک