خرداد ۲, ۱۳۹۸

سنگ های دریا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

صخره ای عظیم

خرداد ۲, ۱۳۹۸

ساحلی از صخره