خرداد ۲, ۱۳۹۸

درخت های بی برگ اطراف رود

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رودخانه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رودی سبز

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رودخانه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

زلال چون رود

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رود آبی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رود جاری و روان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

قدم زدن در کنار دریا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رود پر خروش

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رود پر خروش

خرداد ۲, ۱۳۹۸

برگهای ریخته در آب رود

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رود جاری از کنار سنگ ها و صخره ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

دریا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آسمان بارانی دریا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

دریای زیبا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

غروب فلق دریا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

اطراف خشک رود

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آب آبی دریا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

غروب دل انگیز دریا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

تصویر درختان در آب