خرداد ۲, ۱۳۹۸

بیابان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

گرم و خشک

خرداد ۲, ۱۳۹۸

تنها در بیابان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بیابان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بیابان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بیابان طلایی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رد پا در بیابان خشک

خرداد ۲, ۱۳۹۸

پیابان