دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – ویرانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهر را می سازیم

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهر در دود و آتش

خرداد ۲, ۱۳۹۸

جنگ

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آتش جنگ

خرداد ۲, ۱۳۹۸

تانک در شهر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

ویرانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رزمندگان در شهر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهر جنگ زده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهر ویران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خانه های ویران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

ویرانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نوشتن شعار بر روی دیوار

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مسجد خرمشهر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مغازه های ویران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهر جنگ زده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

ماشین زیر آوار

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خانه های ویران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

فتح شهر بدست رزمندگان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهر ویران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهر جنگ زده