دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس و شهدا – وداع

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظ رفیق

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع برای رفتن به عملیات

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظی های رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظ رفیق

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع با یاران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظی با روحانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظ رفیق

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظی های جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظ رفیق

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع با یاران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

گریه در آغوش مادر برای پدر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آخرین بار در آغوش پدر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع با خانواده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع مادر با فرزند

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع پدر و پسر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع با یاران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظ رفیق

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع با خانواده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

وداع در قطار