دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – روحانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی در حال نبرد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

صمیمیت با روحانیون

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی در حال سخنرانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی در حال خواندن قرآن

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی سنگر ساز

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی و نان خشک جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانیون سلاح در دست

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی در حال سخنرانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

عکس با روحانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خداحافظی با روحانی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی های رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

دستهای به دعا بلند شده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی موتور سوار

خرداد ۲, ۱۳۹۸

روحانی در حال پنچر گیری