دانلود تصاویر با کیفیت از نماز در جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز جبهه ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

دعا و نماز در حال نبرد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

تفنگ بر دوش

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سینه زنی در جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سجده در نی زار

خرداد ۲, ۱۳۹۸

در سنگرهای نبرد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شور عبادت

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز جماعت در جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز جماعت در نخلستان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز جماعت در نخلستان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

دعا و نوجوان رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز در سنگر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مسابقه قرآن

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز در کنار اروند

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز نوجوان رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز در نخلستان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سجده بر خاک اروند

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز بر روی خاشاک

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سجده خاشعانه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نماز با کوله بار رزم