دانلود تصاویر با کیفیت دفاع مقدس – تصاویر مجروحین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مجروح جنگ

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رسیدگی به مجروحین جنگی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بیمارستان صحرایی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بیمارستان صحرایی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

زخمی و خونین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مجروح جنگ

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سر خونین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کودک خونین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

با پیکر خونین افتاده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

با سر زخمی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

انتقال زخمی ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بیمارستان صحرایی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

لحظه شهادت

خرداد ۲, ۱۳۹۸

دست و پای خونین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

انتقال زخمی ها به آمبولانس

خرداد ۲, ۱۳۹۸

انتقال زخمی ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مجروح بر روی برانکارد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کودک سوخته در آتش جنگ

خرداد ۲, ۱۳۹۸

انتقال مجروحین به آمبولانس

خرداد ۲, ۱۳۹۸

لحظه های شهادت